Guru przywództwa John Adair rozmawiał z młodym, błyskotliwym menedżerem o liderach i zasadach przywództwa, a następnie zapisał te rozmowy w tej wyjątkowej, filozoficznej książce. Adair odpowiada na trudne pytania dotyczące przywództwa, wykraczając poza zarządzanie i wnikając głęboko w ludzką naturę. Nie zawraca sobie głowy hasłami dotyczącymi przywództwa, lecz w sposób rzeczowy omawia cechy, które sprawiają, że lider jest skuteczny. Ludzie nie rodzą się liderami, mówi Adair, oni są nimi stworzeni. Mimo że książka jest czasami zbyt filozoficzna, wskazówki autora dla młodego kierownika (stanowiące tekst książki) skłaniają do refleksji, a cytaty zamieszczone w całej książce zapadają w pamięć. Jeżeli pragnie Pan przekształcić swoje umiejętności zarządzania w prawdziwe umiejętności przywódcze, getAbstract zachęca, aby usiąść z profesorem i jego młodym protegowanym i cieszyć się rozmową.

Opracowanie zostało przetłumaczone maszynowo (przepraszamy za błędy) jako materiał na nasze gry szkoleniowe i symulacyjne.

Take-Aways

  • Przywództwo zorientowane na działanie ma trzy aspekty.
  • Pierwszy to to, kim Pan jest, Pana cechy osobiste. Drugi to to, co Pan wie, jaka jest Pana sytuacja. Trzecim jest to, co Pan robi, jaką funkcję Pan pełni.
  • Dobrzy menedżerowie dobrze wykonują swoje zadania, ale dobrzy liderzy inspirują osoby wokół siebie.
  • Inspirujący liderzy wykorzystują poczucie celu, aby zmotywować swoich pracowników do wyjścia poza ramy obowiązków.
  • Wszystkie organizacje mają trzy wspólne cechy: zadania do wykonania, zespoły do ich realizacji i osoby, które tworzą te zespoły.
  • Aby zadania zostały zrealizowane, liderzy muszą planować, kontrolować, wspierać, informować i oceniać jednostki i zespoły.
  • Liderzy zespołów kierują małymi grupami, liderzy operacyjni kierują kilkoma grupami w organizacji, a liderzy strategiczni kierują całą organizacją.
  • Liderzy, którzy wierzą w swoich pracowników, wzbudzają zaufanie w swojej organizacji.
  • Aby zostać uznanym za lidera, trzeba być gotowym do służby w okopach.
  • Nadzieja jest podstawową siłą ludzkiego ducha – dzięki niej ludzie nie tracą nadziei.

Podsumowanie

Trzy cechy dobrego przywództwa
Liderzy niekoniecznie się rodzą, czasami są tworzeni – poprzez szkolenie w zakresie technik zarządzania, tak, ale przede wszystkim poprzez szkolenie w zakresie natury ludzkiej. Dobry student ludzkiej natury ma podstawy, aby być dobrym liderem.

Przywództwo definiuje się na podstawie trzech krytycznych, współzależnych cech:

Państwa cechy, czyli to, kim Państwo są.
Państwa sytuacja, czyli to, co Państwo wiedzą.
Państwa funkcja, czyli to, co Państwo robią.
„Nie ma porażki, chyba, że się już nie próbuje. Nie ma porażki, chyba że od wewnątrz, nie ma bariery nie do pokonania, chyba że z powodu naszej własnej słabości do celu.”
Cechy charakteru liderów określają ich. Te cechy mogą obejmować:

Odwaga.
Wytrwałość.
Optymizm.
Moralność.
Organizacje lub grupy są również definiowane przez pewne cechy. Jako lider musi Pan umieć przyjąć cechy swojej organizacji jako własne. Na przykład, jeżeli kieruje Pan grupą sprzedawców ubezpieczeń, ważne jest, aby był Pan doskonałym sprzedawcą ubezpieczeń.

„Na nic zda się posiadanie świetnego lidera na poziomie strategicznym, jeżeli Państwa organizacja jest bezużyteczna na poziomie zespołowym i operacyjnym.
Dobry lider potrzebuje wielu cech, takich jak entuzjazm, ciepło, odwaga, uczciwość i zdolność oceny. Ale najważniejszą cechą jest entuzjazm. Wszyscy dobrzy liderzy emanują szczerym entuzjazmem. Entuzjazm lidera jest zaraźliwy, ale tylko wtedy, gdy jest to autentyczny zapał. Ludzie szybko orientują się, że fałszywy entuzjazm jest fałszywy. Państwa zwolennicy będą reagować na to, co widzą.

Podejście sytuacyjne
Jeżeli znalazł się Pan w trudnej lub wymagającej sytuacji i wyszedł z niej jako lider, to znaczy, że doświadczył Pan „sytuacyjnego podejścia” do przywództwa. Lider, który został ukształtowany przez jedną sytuację, niekoniecznie musi stać się liderem w innej sytuacji. Kluczowym elementem podejścia sytuacyjnego jest wiedza, którą wnosi Pan do wyzwania.

„Nie słyszę, co Pan mówi, ponieważ to, co Pan mówi, uderza we mnie”.
Ludzie popadają w autorytet z następujących powodów:

Pozycja – Nadrzędna pozycja w grupie automatycznie daje danej osobie autorytet.
Osobowość – Liderzy często mają charyzmę i urok.
Wiedza – Konkretna, głęboka wiedza na jakiś temat daje liderowi autorytet w tej dziedzinie.
Przywództwo funkcjonalne
Przywództwo funkcjonalne opiera się na tym, co Państwo robią jako liderzy, a nie na Państwa cechach czy wiedzy. Delegowanie zadań jest ważnym elementem przywództwa funkcjonalnego; mądrzy liderzy wiedzą, aby przekazać część swoich obowiązków przywódczych innym. Każda grupa lub organizacja jest inna, ale wszystkie mają potrzeby na trzech poziomach: zadania, zespołu i jednostki. Potrzeby te można postrzegać jako trójkąt, w którym zadanie znajduje się na górze, a zespół i jednostka w dolnych rogach. Zadanie jest wspólnym celem jednostki i zespołu.

„Transcendentny zdrowy rozsądek to rzadka zdolność widzenia rzeczy takimi, jakimi są, co oznacza geniusz. Jest to umiejętność wyciągania właściwych wniosków i podejmowania prawidłowych działań.”
Jako lider wspiera Pan potrzeby zadania, zespołu i jednostek, wykonując następujące czynności:

Planowanie.
Informowanie grupy o planie.
Nadzorowanie jakości wykonywanej pracy.
Wspieranie grupy w całym procesie.
Dostarczanie grupie wszelkich nowych informacji na temat zadania.
Ocena wyników pracy grupy i rezultatów projektu.
Nie wszyscy liderzy są równi
Liderzy są obecni na każdym poziomie społeczeństwa korporacyjnego, a liderzy na każdym poziomie mają różne obowiązki. Pierwszy poziom przywództwa to kierownik zespołu, który kieruje małą grupą ludzi, zwykle około 10 osób. Kolejny poziom przywództwa to lider operacyjny, któremu podlega kilka zespołów. Najwyższy poziom przywództwa to lider strategiczny, który kieruje całą organizacją lub grupą.

„Może Pan zostać mianowany kierownikiem, ale nie jest Pan liderem, dopóki Pana nominacja nie zostanie potwierdzona w sercach i umysłach osób zaangażowanych”.
Bez skutecznych liderów na poziomie zespołów i operacji, nawet najlepszy lider strategiczny nie zapewni organizacji sukcesu. Wiele organizacji boryka się z brakiem spójnej komunikacji na wszystkich poziomach. Niestety, organizacje zwykle przeznaczają środki na szkolenie liderów na poziomie zespołu, a jednocześnie pozwalają, aby liderzy organizacyjni, a w szczególności strategiczni, nie sprawdzali się w swoich rolach.

Opis pracy lidera strategicznego
Liderzy strategiczni są ostatecznie odpowiedzialni za wszystko, co dzieje się w organizacji. Jako lider strategiczny zapewnia Pan, że właściwe produkty lub usługi są dostarczane na czas do właściwego łańcucha dystrybucji po właściwej cenie. Dobrzy liderzy strategiczni potrzebują praktycznej mądrości, mieszanki zdrowego rozsądku, dobroci, inteligencji i doświadczenia. Mądrość praktyczna rodzi silne umiejętności podejmowania decyzji i dążenie do poprawy organizacji.

„Zarządzanie dotyczy umysłu, natomiast przywództwo zajmuje się emocjami”.
Aby odnieść sukces jako lider strategiczny, musi Pan realizować kilka trudnych, ale podstawowych celów w codziennej pracy:

Przekazać wizję – Jak będzie wyglądała organizacja za trzy do pięciu lat?
Ustalić politykę wspierającą strategię – To ułatwia liderom niższych szczebli w firmie podejmowanie decyzji zgodnych z wizją organizacji.
Wykonać plan – Należy upewnić się, że plan strategiczny jest realizowany.
Reorganizacja w razie potrzeby – Jeżeli coś nie działa, należy to przeorganizować, aż do skutku.
Bądź cheerleaderem – Utrzymuj wysokie morale na każdym poziomie, emanując entuzjazmem.
Stać się partnerem – Tworzyć powiązania z innymi grupami i społecznością, aby stworzyć poczucie przynależności w Państwa organizacji.
Stworzyć dziedzictwo – Wybrać wysokiej jakości liderów na niższych szczeblach korporacji i rozwijać ich, aby stali się strategicznymi liderami jutra.
Różnica między liderami a menedżerami
Można być dobrym menedżerem i nie być liderem. Dobrzy menedżerowie są świadomi budżetu, sprawiedliwi, uczciwi, dobrze poinformowani, uprzejmi i pogodni. Osiągają swoje cele i są wiarygodni. Główna różnica między kierownikiem a liderem polega na tym, że lider posiada wszystkie powyższe cechy oraz potrafi dać pracownikom poczucie, że należą do zespołu. Liderzy inspirują swoich pracowników, aby chcieli robić więcej i więcej niż trzeba. Dają przykład. Liderzy rozumieją, że ludźmi nie należy zarządzać, lecz ich prowadzić.

„Wizja bez zadania to marzenie. Zadanie bez wizji to zwykła harówka”.
Zmiana jest katalizatorem, który sprawia, że menedżer staje się liderem. Osoba o typowych cechach kierowniczych może kierować organizacją, która nie ewoluuje, ale tylko prawdziwy lider może przeprowadzić organizację przez zmiany. W dzisiejszym świecie większość organizacji regularnie przechodzi ogromne zmiany. Liderzy z finezją poruszają się po tych zmianach.

Umowa
Między liderem a grupą jego zwolenników zawsze istnieje jakaś umowa. Może to być wyraźna umowa pisemna lub umowa ukryta, która nie jest wyartykułowana, ale wszystkie strony rozumieją jej warunki. Jeżeli jako lider ma Pan wyraźną umowę, proszę dopilnować, aby jej warunki były sprawiedliwie realizowane.

„Przykład nie jest główną rzeczą w wywieraniu wpływu na innych – jest jedyną rzeczą”.
Sprawiedliwość i uczciwość odgrywają bardzo ważną rolę w pracy lidera, szczególnie w przypadku umowy ukrytej. Domyślna umowa zwykle rozwija się wraz z rozwojem relacji między ludźmi. Zrozumienie rodzi rosnący poziom wzajemnego szacunku i sympatii, a czasem nawet miłości. To żołnierz, który jest gotów zginąć w walce, aby nie wystawiać swojego dowódcy na linię ognia, i odwrotnie – dowódca, który oddałby życie za swoich żołnierzy.

„Traktuj ludzi tak, jakby byli tym, czym powinni być, a może pomożesz im stać się tym, czym są w stanie być”.
Trzecim rodzajem umowy lub wpływu jest zestaw wartości danej osoby. Moralność jednostki tworzy jej wartości. Wartości te są ważniejsze od wszelkich innych umów. Jeżeli lider poprosi pracownika o zrobienie czegoś nielegalnego, nawet najbardziej lojalny pracownik prawdopodobnie odmówi.

Więcej niż charyzma
Trzy czynniki inspirują pracowników do przekraczania oczekiwań: zaangażowani ludzie, cel i lider. Charyzma odgrywa bardzo ważną rolę w dobrym przywództwie, ale charyzmatyczni liderzy niekoniecznie zmuszają pracowników do przekraczania granic.

„Wolę mieć za dużo zaufania i zostać oszukanym, niż być zawsze nieufnym. Bo w pierwszym przypadku cierpię przez chwilę z powodu bycia oszukanym, a w drugim cierpię stale.”
Aby być inspirującym, liderzy muszą zrozumieć, że każdy człowiek jest indywidualnością, posiada ludzkie emocje i odrębną osobowość. Inspirujący lider wykorzystuje tę wiedzę, aby traktować wszystkich pracowników z godnością. Istotą tego, kim jest dana osoba, jest jej duch, który można zdefiniować jako podstawowy wpływ, który napędza temperament lub osobowość danej osoby. Duch nie jest obojętny, to dynamiczna siła, która wywołuje energię. Duch nie jest czymś, co można zachować dla siebie. Należy się nim dzielić i wykorzystywać jego energię, aby inspirować innych. Liderzy dostrzegają ducha w każdym człowieku i ufają swoim pracownikom, że mogą podejmować decyzje oraz kierować się rozsądkiem i kreatywnością. Chociaż ludzie czasami zawodzą swoich liderów, ten poziom zaufania często skutkuje większą inicjatywą i osiągnięciami.

Potężne motywatory
Lider wykorzystuje szereg silnych motywatorów, takich jak humor, cel, wizja i inspiracja. Prawie każdy typ osobowości reaguje na moc humoru, który może złagodzić napięte chwile, utrzymać problemy w perspektywie i potwierdzić indywidualne wartości i godność. Nawet najtrudniejsze zadania są o wiele łatwiejsze, jeżeli uczestnicy mają poczucie celu. Cel odpowiada na pytania ludzi „dlaczego”. Zadania z celem pokazują ludziom, że ich praca jest dobra, sensowna i przydatna. Liderzy mogą stosować różne metody komunikowania pracownikom celu, ale priorytetem jest upewnienie się, że cel jest jasny dla wszystkich.

„Tylko ci, którzy są wymagający wobec siebie, mogą inspirować wielkie rzeczy u innych”.
Wizja to wyobraźnia w jej najbardziej efektywnym stanie. Prawdziwa wizja to pomysł, który rozciąga się na ludzi, ale nie jest niemożliwy do zrealizowania. Przykładem prawdziwej wizji jest pomysł umieszczenia człowieka na Księżycu. Oczywiście nie było to niemożliwe, ale w momencie powstania pomysłu wydawało się to niedorzeczne. Lider z wizją potrafi spojrzeć poza problemy i zrealizować pomysły. Liderzy potrzebują wizji, ale wizja musi być związana z zadaniem, które jest wyzwaniem, choć niekoniecznie wymiernym. Zadanie musi być możliwe i celowe. Przywódcy zdobywają zaangażowanie pracowników w realizację zadania, odpowiednio je pozycjonując. Należy odpowiednio przedstawić zadanie.

„Postaw człowieka w jednej sytuacji, a zostanie zaakceptowany jako lider; zmień sytuację, a nie zostanie”.
Jako lider jest Pan odpowiedzialny za wzbudzenie pasji i wysokiego morale wśród swoich pracowników poprzez nadanie im kierunku i celu, a następnie umożliwienie im podejmowania decyzji o tym, jak i kiedy zadanie zostanie wykonane. Organizacje potrzebują silnego morale przez cały czas, chociaż trudne czasy zwykle ujawniają je najdobitniej. Dlatego inspirujący liderzy muszą również utrzymywać żywą nadzieję, zarówno w sobie, jak i w swoich organizacjach.

Utrzymanie morale zależy od stworzenia ducha zespołu. Ludzie niekoniecznie są zmotywowani do wykonania zadania dla zaspokojenia swoich wewnętrznych potrzeb. Zamiast tego należy zrozumieć, że wszystkich ludzi motywuje miłość. Należy dać ludziom poczucie przynależności do grupy – czy to społecznej, rodzinnej, czy organizacyjnej – która docenia ich kreatywność i to, co mogą osiągnąć. Mądrzy liderzy wykorzystują potrzebę przynależności i miłości swoich pracowników, choćby w sposób bezosobowy.

Czasami liderzy przeżywają moment natchnienia, kiedy mówią właściwą rzecz, która powoduje serię zdarzeń przyczyniających się do utrzymania wysokiego morale w organizacji. Ten moment inspiracji może przydarzyć się prawie każdemu, nie tylko geniusze go doświadczają. Nawet gdy przeżywa Pan szczytowy moment, jeżeli chce Pan być naprawdę inspirującym liderem, proszę zachować sporą dawkę pokory. Proszę być otwartym na konstruktywną krytykę i wyciągać z niej wnioski.

O Autorze

John Adair napisał ponad 30 książek na temat przywództwa i rozwoju przywództwa, jest profesorem studiów nad przywództwem na Uniwersytecie Surrey w Anglii. Jego inne książki to „Przywództwo Jezusa”, „Jak odnaleźć swoje powołanie”, „Skuteczne przywództwo strategiczne” i „Nie szefowie, lecz przywódcy”.

Rate this post