REALIZACJA
Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych.

ISTOTA SYMULACJI
Uczestnicy dowiadują się, że właśnie zostali członkami zarządu firmy usługowej. Ich zadaniem (każdego z zespołów) jest zbudowanie firmy o jak najwyższej wartości dla udziałowców (wg. podanego z góry wzoru do wyliczania wartości). By to osiągnąć, muszą rywalizować na stworzonym przez trenerów rynku: zaplanować strategię konkurowania z pozostałymi zespołami, zdobywać klientów, obniżać koszty i jednocześnie pilnować jakości.
Wszystko to będzie się odbywać w ramach ustalonej struktury symulacji, która narzuca przebieg warsztatu, ale nie narzuca strategii i taktyki działania.
Każde działanie będzie miało swoje odzwierciedlenie w ponoszeniu kosztów lub uzyskiwaniu przychodów – walutą w grze są specjalne monety „centavo”, które leżą na stole..

CEL EDUKACYJNY
Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady funkcjonowania firmy na rynku,
 • czym jest strategia rynkowa i konkurencyjna,
 • jak pieniądz krąży w firmie usługowej, gdzie są źródła kosztów,
 • podstawowe kategorie finansowe (czym są inwestycje, koszty stałe i zmienne, zyski, płynność finansowa),
 • czym się kierować, podejmując ważne dla przedsiębiorstwa decyzje strategiczne i operacyjne.

FABUŁA
Na rynku (przedstawionym w formie kilku współzależnych symulacji planszowych) konkuruje od czterech do ośmiu przedsiębiorstw usługowych. Każde oferuje podobne usługi, ale ma możliwość skupienia się na nieco innych segmentach rynku. Każde na początku gry otrzymuje określone zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie. Celem każdego jest osiągnąć jak największe zyski w ciągu kilku lat. Ale wszystkie konkurują ze sobą (choć mogą docierać do różnych grup odbiorców). By wygrać, muszą określić swój zakres usług i ich poziom cenowy, zastanowić się na wysokością wydatków na marketing, zasoby ludzkie, obsługę klienta, transport. Muszą przygotować budżet i zadbać o płynność finansową w każdym okresie funkcjonowania. Mogą przy tym korzystać z kredytów, ale muszą pamiętać także o fiskusie…
Czy osiągną zysk? Czy będą potrafili skutecznie planować? Czy ich strategia będzie na tyle elastyczna, by można ją dostosować do działań konkurentów?

Rodzaje decyzji podejmowanych przez uczestników: w grze szkoleniowej:

Strategia

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem obrotów itp.)
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma
 • Decyzje dot. wdrożenia nowych produktów
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku
 • Monitorowanie wyceny giełdowej spółki i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła
 • Podejmowanie decyzji o ew. fuzjach i przejęciach

Marketing i sprzedaż

 • Ustalenie wielkości budżetu marketingowego
 • Podział budżetu na poszczególne rynki
 • Wdrożenie niższych lub wyższych standardów obsługi klienta
 • Zakup badań rynkowych

Finanse

 • Przygotowywanie rocznego budżetu (przychody i wydatki)
 • Akceptowanie budżetu na inwestycje w logistykę i marketing
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi
 • Zaciąganie kredytów lub lokowanie wolnych środków
 • Planowanie płynności finansowej

Logistyka

 • Zakup floty samochodowej
 • Dzierżawa lub wykup powierzchni garażowej
 • Outsourcing samochodów lub własna flota
 • Dostosowanie struktury floty do obsługiwanego rynku

REKWIZYTY
Plansze do symulacji, arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty obrazujące świadczone usługi, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA

1 – 2 dni szkoleniowe – symulacja, wraz z omówieniami dot. zarządzania strategicznego. Uzupełnieniem symulacji może być warsztat dot. metod analizy strategicznej i planowania strategicznego, lub ekonomiczno-finansowego spojrzenia na firmę.

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 24 osoby

4.9/5 - (38 votes)