REALIZACJA
Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych.

ISTOTA SYMULACJI
Uczestnicy stają się dyrektorami ds. finansów firmy produkcyjno – usługowej. Ich zadaniem (każdego z konkurujących zespołów) jest takie prowadzenie spraw spółki, by miała ona najwyższą wartość dla właścicieli. By to osiągnąć, muszą podejmować szereg decyzji związanych z zarządzaniem finansami i strategią inwestycyjną firmy. Konkurują z innymi zespołami, starając się w kolejnych „latach” symulacji maksymalizować przychody, optymalizować koszty, mądrze podejmować projekty inwestycyjne.
Wszystko to będzie się odbywać w ramach ustalonej struktury symulacji, która narzuca przebieg warsztatu, ale nie narzuca strategii i taktyki postępowania.
Każde działanie będzie miało swoje odzwierciedlenie w prawdziwych pieniądzach – walutą w grze są specjalne metalowe monety „centavo”, które leżą na stole..

CEL EDUKACYJNY
Uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • jak powstaje wartość przedsiębiorstwa i co się na nią składa
 • jak decyzje działu produkcji, sprzedaży, badań i rozwoju, magazynu oraz zakupów wpływają na sytuację finansową firmy
 • jak zmienna sytuacja makroekonomiczna i sezonowość przychodów wpływają na zyski oraz płynność finansową
 • w oparciu o jakie kryteria kształtować ceny swoich produktów i usług
 • na czym polega optymalizacja kosztów
 • czym różnią się koszty stałe od zmiennych
 • jak podejmować długofalowe decyzje inwestycyjne
 • co to jest budżet, amortyzacja, przychód, zysk brutto i netto, koszt stały i zmienny, koszt pieniądza w czasie, wskaźnik rentowności

FABUŁA
Na rynku (symulowanym na specjalnych planszach) konkuruje kilka przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych. Wytwarzają identyczny produkt i świadczą porównywalne usługi. Dysponują tak samo dobrymi ludźmi, technologiami i sprzętem, a posiadane przez nich marki mają zbliżony potencjał. Każda z firm walczy osiągnięcie pozycji rynkowego lidera, co oznacza stworzenie spółki o najwyższej wartości (mierzonej na podstawie przychodów, zysków i wartości majątku).
Skoro przewagą na tym rynku nie są ludzie, marka ani produkt, staje się nią optymalne zarządzanie przychodami i kosztami. Zwycięstwo uzależnione jest od prowadzonej odpowiednio polityki cenowej, inwestycyjnej i kosztowej.
Uczestnicy musza ustalać ceny dla każdego z realizowanych zamówień, kupować surowce i materiały, dbać o właściwy poziom zapasów. Ich zadaniem jest też zaciąganie i spłata kredytów, leasing samochodów, pilnowanie płynności finansowej, a także inwestycje w park maszynowy, budynki lub nowe technologie. Wreszcie, decydują oni o strukturze kosztów stałych i zmiennych (mogą outsourcować część realizowanych w firmie funkcji) i reagują na sytuację rynkową (hossa, kryzys, zmiana stóp procentowych…). Z czasem mogą nawet emitować obligacje, inwestować zyski w produkty rynku kapitałowego, albo przejmować konkurentów. Wszystko po to, by zbudować wartość firmy, która zadowoli zarząd i udziałowców.

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy gry szkoleniowej „finanse dla niefinansistów”:

Strategia

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem obrotów itp.)
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma
 • Decyzje dot. wdrożenia nowych produktów
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku
 • Monitorowanie wyceny giełdowej spółki i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła
 • Podejmowanie decyzji o ew. fuzjach i przejęciach,

Marketing i sprzedaż

 • Ustalenie strategii sprzedażowej,
 • Specjalizacja na poszczególne rynki,
 • Wdrożenie niższych lub wyższych standardów obsługi klienta,
 • Przygotowanie polityki cenowej,

Finanse

 • Przygotowywanie rocznego budżetu (przychody i wydatki)
 • Akceptowanie budżetu na inwestycje w środki produkcji
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi
 • Zaciąganie kredytów lub lokowanie wolnych środków
 • Planowanie płynności finansowej

Logistyka

 • Zakup floty samochodowej
 • Dzierżawa lub wykup powierzchni produkcyjnej i magazynowej
 • Outsourcing usług
 • Dostosowanie wielkości majątku do strategii.

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty obrazujące świadczone usługi, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
2 – 3 dni szkoleniowe

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 24 osoby

4.9/5 - (37 votes)