REALIZACJA
Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych.

ISTOTA SYMULACJI
Uczestnicy symulacji stają się szefami nowego banku oferującego zarówno produkty lokacyjne jak i kredytowe – na rynku indywidualnym, MSP i korporacji. Ich zadaniem jest zbudowanie pozycji rynkowej banku, mierzonej wartością lokat i kredytów, ilością klientów i oddziałów, zyskiem i udziałem w rynku.
Banking Simulation to planszowa (wspomagana komputerowo) strategiczna gra symulacyjna, w której na jednym rynku działa kilka konkurujących ze sobą zespołów. Symulacja dzieje się w czasie rzeczywistym (działania samych uczestników kształtują w dużym stopniu sytuację na rynku), co sprawia że jest niezwykle emocjonujaca.

CEL EDUKACYJNY
Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady funkcjonowania banku na rynku;
 • czym jest strategia rynkowa i konkurencyjna banku
 • pozyskiwanie klientów i kreowanie zysku w sektorze bankowym
 • działania wspierające sprzedaż (promocja, budowanie lojalności klienta)

FABUŁA
Na rynku (przedstawionym w formie współzależnych symulacji planszowych) konkuruje kilka banków, próbujących dotrzeć do tych samych grupy klientów: indywidualnych i biznesowych. Wszystkie banki mają konkurencyjne wobec siebie produkty (lokacyjne i kredytowe). Zadaniem uczestników – wcielających się w rolę menedżerów – jest opracowanie strategii zdobycia i utrzymania jak największej ilości klientów, ale jednocześnie realizacja założonych celów sprzedażowych (ilościowych i wartościowych). By to zrobić, muszą opracować strategię banku, zbudowac siec oddziałów, opracować politykę związaną z oprocentowaniem kredytów i lokat, podjąć działania promocyjne wspierające sprzedaż i budujące lojalność klientów, brać pod uwagę rynek usług międzybankowych… Do tego zarządzać budżetem po stronie przychodowej i kosztowej.
Czy zrealizują cele? Czy zdobędą wystarczającą ilość stałych klientów? Czy zmieszczą się w budżecie? Czy wygrają z konkurencją?

Rodzaje decyzji jakie podejmują uczestnicy:

Strategia

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy działamy tylko na rynku detalicznym czy także korporacyjnym)
 • Wybór regionów, w których bank chce mieć oddziały
 • Decyzje dot. wdrożenia nowych produktów (e-banking)
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku (stopa procentowa banku centralnego)
 • Monitorowanie wyceny giełdowej banku i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła
 • Podejmowanie decyzji o ew. fuzjach i przejęciach

Produkt, marketing i sprzedaż

 • Ustalenie wielkości budżetu marketingowego
 • Podział budżetu na poszczególne rynki
 • Decyzja o likwidacji lub utrzymaniu opłat za operacje bankowe
 • Zakup badań rynkowych
 • Ustalenie stopy procentowej dla lokat i kredytów na każdym z rynków, prognozowanie wartości udzielonych kredytów i pozyskanych lokat

Koszty i przychody

 • Przygotowywanie rocznego budżetu kosztowego banku (koszty centrali i oddziałów)
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi
 • Planowanie płynności banku

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, mapy terytorialne, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
2 dni szkoleniowa (wraz z analizami i omówieniami dot. elementów zarządzania strategicznego).

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 24 osoby

4.9/5 - (10 votes)