Fundacja Training Projects

Ul. Sosnowa 13, Chorzów, 41-503

NIP 6272743801 REGON 362958079

Konkurs ofert na napisanie i wydanie książki

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy otwarty konkurs na napisanie i wydanie książki wg. następujących kryteriów:
1.    Cel konkursu. Fundacja jest zainteresowana zleceniem napisania, druku i finalnie zakupem książki, której tematem będzie rozwój innowacyjności w firmach i organizacjach.
2.    Tematyka książki. Książka ma być kompletnym praktycznym poradnikiem budowania innowacyjnej kultury organizacyjnej. Uczyć nie kreatywności czy innowacyjności na poziomie osoby lub zespołu, lecz pokazywać jak budować kulturę innowacyjności na poziomie dużej lub małej firmy (poradnik dla działów HR i zarządów, kompleksowo podchodzący do budowania innowacyjnych kultur, struktur, procesów i postaw).
3.    Nakład. Fundacja nabędzie 1000 egzemplarzy książki. Nakład Fundacja chce nabyć w I lub II kwartale 2017 roku (termin do uzgodnienia po wyborze autora i wydawcy).
4.    Termin ofertowania. Oferty należy składać do 20 paźdzernika 2016r – e-mailem na adres kontakt@symulacje.edu.pl. Wybór oferenta nastąpi do 10 listopada 2016r.
5.    Objętość i wymiary fizyczne książki.  Książka w okładce papieru o gramaturze min 350g lub wyższej (twarda lub półtwarda), min. 150 stron treści.
6.    Struktura książki. Książka musi składać się z następujących części
a.    Beletrystyczna lub poradnikowa – przekazująca wiedzę, zasady, porady i metody
b.    Trenerska i dydaktyczna – podręcznik dla trenerów biznesu prowadzących szkolenia z innowacyjności: program dwudniowego szkolenia, wszystkie ćwiczenia, materiały trenerskie, opisy gier i eksperymentów kreatywnych (koniecznie min. 50% programu muszą stanowić gry, symulacje lub inne interaktywne eksperymenty kreatywne – nauka przez doświadczenie). W cenie książki musi zawierać się licencja upoważniająca czytelnika do nieograniczonego korzystania z w.w. elementów programu szkolenia, także w celach komercyjnych
7.    Dodatkowe warunki obowiązkowe:
a.    Zgoda na wyłączność: Fundacja będzie jedynym nabywcą książki i jedynym podmiotem mającym prawo do dalszej dystrybucji i upowszechniania książki
b.    Zgoda na przygotowanie okładki wg. corporate identity fundacji (logo, kolorystyka itp.)
c.    Oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym załączonym poniżej, w formacie Word, Excel lub PDF
8.    Kryteria oceny ofert:
a.    Doświadczenie autora lub zespołu autorów w zakresie budowania innowacyjnych kultur (biznesowe, przywódcze, trenerskie itp.) – do 20 punktów oceny
b.    Doświadczenie pisarskie lub redakcyjne autora (podać tytuły jego książek lub artykułów) – do 20 punktów oceny
c.    Zawartość merytoryczna (w ofercie należy podać krótki opis zawartości książki, np. spis treści, oraz oszacować wstępnie objętość książki – szacunkowa liczba znaków) – do 40 punktów
d.    Cena (w ofercie należy podać cenę netto za 1000 sztuk książki, cena musi zawierać dostawę fizycznych egzemplarzy do siedziby Fundacji, płatność nastąpi do 14 dni po dostawie książki) – do 20 punktów

Niniejsze zapytanie ma charakter otwartego konkursu ofert. Fundacja nie korzysta przy zakupie ze środków publicznych lub unijnych i nie podlega przepisom dot. zamówień publicznych.

Nie dopuszcza się ofert częściowych  – oferta musi zawierać napisanie, obróbkę graficzną, wydanie (druk) i dostawę książki.  Dopuszcza się oferty wariantowe.

Fundacja zastrzega sobie prawo do swobodnego i niejawnego wyboru oferenta, odwołania konkursu bez podania przyczyn, oraz dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

Wzór formularza ofertowego:

Nazwisko osoby składającej oferty
Data złożenia oferty
Nazwa i adres oferenta
Nazwisko lub nazwiska autorów
krótki opis doświadczenia autora w zakresie budowania innowacyjnych kultur
Doświadczenie pisarskie lub dziennikarskie autora
Opis zawartości i struktury książki
Szacowana objętość książki – liczba znaków ze spacjami
Cena netto za 1000 egzemplarzy książki
Rate this post