Może Pan dowiedzieć się, kim Pan jest – a co ważniejsze, kim są ludzie, którym Pan przewodzi – jeśli będzie Pan miał trochę cierpliwości z Rogerem R. Pearmanem. Autor ostrożnie stosuje system typów osobowości Myers-Briggs, aby wyjaśnić style przywództwa. Twierdzi, że jeżeli zrozumie się, jak zachowują się ludzie, jeden typ osobowości na raz, można skuteczniej nimi kierować. Może Pan wykorzystać ten system, aby zrozumieć, jak myślą Pana pracownicy (i Pan sam), oraz aby dostrzec mocne i słabe strony. Przykłady, listy i wykresy Pearmana pokazują, jak rozpoznać różne typy osobowości i jak zastosować to zrozumienie w różnych sytuacjach. getAbstract poleca tę znakomitą książkę jako szczególnie pomocną tym, którzy znają system Myers-Briggs i tym, którzy lubią analityczne podejście do ludzkich zachowań. (Jeśli jest Pan mniej analityczny, proszę się nie denerwować, próbując uporządkować 16 typów osobowości; podróż jest warta zachodu).

Opracowanie zostało przetłumaczone maszynowo (przepraszamy za błędy) jako materiał na nasze gry szkoleniowe i symulacyjne.

Take-Aways

  • Każdy człowiek jest inny, ponieważ każdy ma inne podstawowe okablowanie umysłowe, które wpływa na sposób przyswajania informacji i działania na ich podstawie.
  • Sposób, w jaki ludzie są „okablowani”, tworzy 16 różnych wzorców umysłowych, nawyków umysłu lub typów osobowości.
  • Dwa środowiska psychologiczne to środowisko zewnętrzne – to, czego Pan doświadcza, oraz środowisko wewnętrzne – to, jak Pan interpretuje swoje doświadczenia.
  • Ludzie są ekstrawertykami lub introwertykami, czujnikami lub intuicjonistami, myślicielami lub uczuciowcami. Różne kombinacje tych typów tworzą osiem podstawowych profili przetwarzania psychologicznego.
  • Ekstrawertycy mają tendencję do bycia bardziej świadomymi swojego środowiska zewnętrznego.
  • Introwertycy są bardziej świadomi swoich wewnętrznych myśli i obaw.
  • Sensoryków pociąga teraźniejszość, aktualność i konkretna rzeczywistość tego, co znajduje się przed nimi.
  • Intuicyjni lubią myśleć o możliwościach wynikających z faktów.
  • Myśliciele są bardziej logiczni i analityczni w swoim podejściu do oceny informacji.
  • Uczuciowcy najpierw biorą pod uwagę kwestie relacji międzyludzkich w danej sytuacji.

Podsumowanie

Różnice uwarunkowane genetycznie
Każdy człowiek jest inny, ponieważ każdy ma inne podstawowe „okablowanie” psychiczne. To okablowanie wpływa na sposób, w jaki przyjmuje Pan informacje i działa na ich podstawie, a także na sposób, w jaki reaguje Pan na informacje z otoczenia. Cechy, które są potrzebne do skutecznego przywództwa, również są zakodowane, dlatego najlepiej można wykorzystać i rozwinąć własne cechy przywódcze, jeżeli wie się, jak je analizować.

„Jesteśmy przystosowani do przyjmowania informacji i działania na ich podstawie, a część tego okablowania obejmuje nasze preferowane sposoby reagowania na informacje i wydarzenia w otoczeniu”.
Różne „okablowanie” tworzy 16 różnych wzorców umysłowych lub typów osobowości. Jeżeli zrozumieją Państwo mocne i słabe strony każdego z 16 typów osobowości, a także poznają swoje własne okablowanie i sposób, w jaki odbierają Państwo informacje, mogą Państwo lepiej kierować ludźmi. Ten „nowy fundament psychologii przywództwa” opiera się na podstawowych kategoriach potencjału ludzkiego, stosowanych w Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), który bazuje na teorii psychologii „typów osobowości”, przedstawionej po raz pierwszy przez C.G. Junga. Dane potwierdzające tę teorię pochodzą z szeroko zakrojonych badań nad typami psychologicznymi z 1981 roku.

Przywództwo: Perspektywa psychologiczna
Aby być dzisiaj skutecznym liderem, trzeba być zorientowanym na systemy. Musi Pan posiadać umiejętność „przekazywania istotnych informacji i budowania relacji między członkami organizacji” oraz „tworzenia sensownej współpracy między jednostkami”. Aby skutecznie realizować ten podstawowy wymóg przywództwa, należy zrozumieć procesy psychologiczne zachodzące w nas samych i w innych. Psychologiczna perspektywa jungowska z jej wglądem w różne typy osobowości pomoże Państwu lepiej współdziałać i kierować innymi.

„Skuteczność jest związana z określonymi kompetencjami. Jednak u podstaw skuteczności leży umiejętność przekazywania istotnych informacji i budowania relacji między członkami organizacji.”
Gdy spojrzy Pan na przywództwo z tej psychologicznej perspektywy, przekona się Pan, że ważne są sposoby, w jakie odbieramy i zniekształcamy informacje oraz sposoby, w jakie postrzegają nas inni. Gdy dotrze Pani do sedna przywództwa, zrozumie Pani typy osobowości, które wpływają na sposób, w jaki interpretuje Pani swoje doświadczenia i dokonuje wyborów.

„W najszerszym znaczeniu istnieją dwa środowiska psychologiczne: środowisko zewnętrzne dla każdej osoby (to, czego doświadczamy) i środowisko wewnętrzne (to, jak interpretujemy to, czego doświadczamy).”
Dwa środowiska psychologiczne mają na Pana wpływ. Jednym z nich jest środowisko zewnętrzne – to, czego Pan doświadcza. Drugim jest środowisko wewnętrzne – jak Pan interpretuje te doświadczenia. Chociaż może Pan kształtować wydarzenia w środowisku zewnętrznym, może Pan jedynie próbować wpływać na procesy wewnętrzne innych osób. Dlatego, aby wpływać na innych jako skuteczny lider, należy lepiej zrozumieć, jak reagują oni na te zewnętrzne wydarzenia.

Odlewanie typów
Ludzie mają bardzo podstawowe różnice w tym, jak odnoszą się do środowiska zewnętrznego oraz jak postrzegają i oceniają informacje. Postrzeganie to proces rozpoznawania danych, natomiast ocenianie to proces podejmowania decyzji, jak wykorzystać te informacje. Perceiver rozpoznaje i przetwarza dane, a następnie stara się zdobyć pełniejsze informacje. Sędziowie szybciej wykorzystują informacje do wydawania sądów. Do podstawowych różnic należą:

Ekstrawertycy są zazwyczaj bardziej świadomi swojego otoczenia zewnętrznego, dlatego zwracają większą uwagę na wydarzenia wokół nich niż na swoje wewnętrzne myśli. Nawet ich fale mózgowe wskazują, że szukają stymulacji. Lubią wyrażać informacje w sposób werbalny i mogą myśleć w trakcie mówienia, rewidując swoje pomysły.
Introwertycy są zazwyczaj bardziej świadomi swoich wewnętrznych myśli i obaw, a pobudza ich bardziej refleksja niż wydarzenia. Stymulację czerpią z wnętrza, czytając i myśląc. Ogólnie rzecz biorąc, więcej pomysłów uzyskują poprzez wizualizację niż werbalizację.
Sensorów pociąga „obecna, bieżąca, konkretna rzeczywistość”. Bardziej wpływają na nich fakty i szczegóły.
Intuicjantów pociąga myślenie o możliwościach faktów i abstrahowanie informacji. Są bardziej zainteresowani potencjałem tego, co widzą i szerszym obrazem.
Myśliciele są bardziej logiczni i analityczni w swoim podejściu do oceny informacji i podejmowania decyzji. Zadają pytania, krytykują informacje i preferują porządek i logikę.
Uczuciowcy przed podjęciem decyzji stawiają na pierwszym miejscu kwestie relacji międzyludzkich w danej sytuacji. Swoje wybory opierają na zrozumieniu i dostosowaniu się do innych.
Składanie procesów psychologicznych
Gdy połączy się te sześć funkcji psychicznych, otrzymuje się możliwe do zdefiniowania wzorce lub „nawyki umysłu”, które można wykorzystać w stosowaniu przywództwa „na twardo”. Proces ten przypomina sposób, w jaki zapach, smak i widok jedzenia łączą się w doświadczenie posiłku. W tym przypadku sposób, w jaki zdobywa Pan energię oraz odbiera i ocenia informacje, kształtuje Pana reakcję na każdą sytuację. Te podstawy składają się na model geometrii psychologicznej. Odnawianie energii psychologicznej pochodzi z ekstrawersji i introwersji. Pani postrzeganie doświadczeń wynika z wyczucia i intuicji. Pani osądy pochodzą z myślenia i odczuwania.

„Działamy w obu procesach: Wyrażanie informacji to jedna strona medalu, a ich interpretacja to druga strona.”
Można połączyć te różne procesy myślowe, aby zdefiniować różne typy zachowań, np. introwertyczny sposób myślenia, w którym wymienia Pan wszystkie najważniejsze idee na dany temat, w przeciwieństwie do ekstrawertycznego sposobu odczuwania, w którym serdecznie wita Pan ludzi wchodzących do pokoju. Proces ten staje się dość skomplikowany, ale istnieje osiem podstawowych funkcji umysłowych. Może się Pan zastanowić, która z nich jest Pana preferowanym podejściem, a która wtórnym. Każdy człowiek w pewnych okolicznościach korzysta ze wszystkich tych funkcji – ale ma Pan preferencje główne i drugorzędne. Te osiem podstawowych funkcji umysłowych to:

Introwertyczna wrażliwość – Przyciągają Państwa konkretne informacje.
Ekstrawertyczna wrażliwość – Pociągają Pana reakcje nastawione na działanie, na wykonanie zadania.
Introwertyczna Intuicja – Pociąga Pana przyszłość i wewnętrzne możliwości.
Intuicja ekstrawertyczna – Pociągają Pana możliwości zewnętrzne.
Introwertyczne myślenie – Ma Pan skłonność do oderwanej od rzeczywistości ciekawości i analitycznej natury.
Myślenie ekstrawertyczne – Lubi Pan planować i wytyczać drogę innym.
Introwertyczne uczucia – Jest Pan bardzo wrażliwy na otaczające Pana środowisko i lubi pomagać innym czuć się komfortowo.
Uczucia ekstrawertyczne – Ma Pan „energiczną, afiliacyjną postawę” i szczególnie lubi interakcje społeczne.
16 typów MBTI (i kim Pan jest?)
Zestawiając swoje dominujące i drugorzędne wzorce, otrzymujemy 16 nawyków umysłu, które odpowiadają typom osobowości MBTI. Choć jest to złożone, 16 funkcji umysłowych można podsumować w następujący sposób, wymieniając kluczowe cechy, które opisują każdy typ. Proszę zastanowić się, który typ jest najbardziej podobny do Pana, a następnie można odpowiednio skategoryzować innych, aby pomóc w komunikacji, zarządzaniu problemami, wspieraniu nauki i rozwoju, rozpoznawaniu swoich i cudzych ślepych punktów, budowaniu zespołów oraz rozpoznawaniu i przyjmowaniu różnorodności wartości i kultury. 16 funkcji psychicznych i odpowiadający im typ MBTI to:

Realizator – Introwertyczna wrażliwość z ekstrawertycznym myśleniem (ISTJ).
Router – Introwertyczny wrażliwiec z ekstrawertycznym uczuciem (ISFJ).
Wizjoner – Introwertyczna intuicja z ekstrawertycznym uczuciem (INFJ)
Strateg – Introwertyczna intuicja z ekstrawertycznym myśleniem (INTJ).
Inspektor – Introwertyczne myślenie z ekstrawertycznym odczuwaniem (ISTP).
Harmonizator – Introwertyczne odczuwanie z ekstrawertycznym odczuwaniem (ISFP).
Katalizator – Introwertyczne odczuwanie z ekstrawertyczną intuicją (INFP).
Analizator – Introwertyczne myślenie z ekstrawertyczną intuicją (ESTP).
Energetyk – Ekstrawertyczne odczuwanie z introwertycznym myśleniem (ESTP).
Pragmatyk – Ekstrawertyczne wyczuwanie z introwertycznym odczuwaniem (ESFP).
Futurysta – Ekstrawertyczna intuicja z introwertycznymi uczuciami (ENFP).
Zmiennik – Ekstrawertyczna intuicja z introwertycznym myśleniem (ENTP).
Kierowca – ekstrawertyczne myślenie z introwertycznym odczuwaniem (ESTJ).
Trener – Ekstrawertyczne odczuwanie z introwertycznym odczuwaniem (ESFJ).
Łącznik – Ekstrawertyczne odczuwanie z introwertyczną intuicją (ENFJ).
Dyrektor – ekstrawertyczne myślenie z introwertyczną intuicją (ENTJ).
Nawyki umysłowe dla skutecznego przywództwa
Gdy zrozumieją Państwo ten podstawowy model procesów i nawyków umysłowych, mogą Państwo wykorzystać tę wiedzę, aby zachowywać się inaczej, gdy jest to właściwe, i dokonywać lepszych świadomych wyborów w komunikacji z innymi. Wiedza ta pomoże również w zarządzaniu różnicami w zakresie zaufania, uczciwości, niezawodności i wsparcia.

„Jako liderzy musimy zdawać sobie sprawę, że dla wielu osób środowisko zewnętrzne jest krytycznym polem do testowania pomysłów, podczas gdy dla innych osób środowisko wewnętrzne jest najważniejsze.”
W komunikacji „znaczenie wiadomości jest w odbiorcy wiadomości”. Tak więc, jeżeli potrafi Pani rozpoznać wzorce komunikacyjne innych ludzi, może Pani zrozumieć, jak interpretują oni to, co Pani im mówi. Proszę mieć świadomość, że na przykład inicjowanie interakcji informacyjnej jest procesem ekstrawertycznym, ale przyswajanie informacji jest procesem introwertycznym.

„Myślenie systemowe proponuje, aby zrozumieć sytuacje z punktu widzenia tego, że istnieją one w sieci relacji i czynników. Podejście systemowe jest dogłębne i uwzględnia struktury, politykę, ludzi i relacje podczas analizy problemu i rozważania potencjalnych rozwiązań.”
Uwzględnienie różnych stylów komunikacji ludzi. Podczas gdy Wykonawca ma styl ostrożny, spokojny, konsekwentny, krótki i zwięzły, Egzaminator ma styl bardziej doceniający, introspektywny, zdecydowany i idealistyczny. Styl Harmonizatora jest na ogół spokojny, pogodny, troskliwy i opiekuńczy, a także krótki i zwięzły. Ludzie różnią się również pod względem wzorców zaufania i nieufności oraz potrzeb uczciwości i niezawodności. Wykonawca ma uczciwą potrzebę precyzji, dokładności i terminowości, ale Harmonizator szuka raczej działań niż słów, aby pokazać intencje, a Katalizator chce refleksyjnego podsumowania.

Nowe podejście do rozwiązywania problemów
Aby wykorzystać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów, należy zastosować system pięciu kroków:

Zdefiniować problem za pomocą faktów, trendów i hipotez.
Wysłuchać różnic w postrzeganiu i zmaksymalizować swoje postrzeganie.
Uważać na uprzedzenia ludzi o różnych nawykach myślowych.
Przeformułować ogólne rozwiązania z perspektywy systemowej.
Opracować proces zarządzania problemem, odnotowywać niezamierzone konsekwencje, wdrażać rozwiązania i korygować swoje działania na podstawie informacji zwrotnych.
„Wdrożenie najlepszego rozwiązania wymaga aktywnego i dynamicznego zarządzania problemem ze świadomością, jak nasze nawyki umysłu wpływają na każdy krok”.
W trakcie wykonywania tych kroków proszę zastanowić się, w jaki sposób ludzie o różnych nawykach myślowych przetwarzają informacje i rozwiązują problemy. Proszę mieć świadomość, że każdy zestaw nawyków myślowych niesie ze sobą różne uprzedzenia, przeczucia i punkty zapalne. Na przykład, podczas gdy Wykonawca lubi sprawdzone i weryfikowalne dane, które można łatwo przeanalizować, Harmonizator lubi informacje pragmatyczne, które odnoszą się do innych ludzi, a Trener lubi dane, które łączą się z ludźmi, sprawami i problemami.

„Mechanizmy informacji zwrotnej to dobry sposób na zwiększenie świadomości”.
W ten sam sposób można dostosować proces uczenia się i rozwoju lub zmiany organizacyjne do osób o różnych nawykach myślowych. Na przykład, wykonawca może nie dostrzegać ogólnej perspektywy, koncentrując się na szczegółach, podczas gdy osoba przewidująca może zbytnio polegać na szerszym obrazie i relacjach, przez co traci kontakt z rzeczywistością w zakresie realizacji zadania.

„Jeśli chodzi o motywację, najważniejszym pytaniem przywódczym jest to, w jaki sposób zaangażować jednostki do selektywnych działań i wyników. Jeżeli poznamy typowe wzorce preferowanych działań naszych i innych, mamy większą szansę na wspieranie ogólnej motywacji tych, od których zależy osiągnięcie naszego celu.”
Proszę zastosować te zasady dotyczące różnic, gdy będą Państwo tworzyć zespoły, uwzględniając specjalne potrzeby osób z każdym nawykiem psychicznym, aby czuć się cenionymi i docenianymi.

O autorze

Roger R. Pearman, Ed.D., jest znanym na całym świecie konsultantem, trenerem, mówcą i autorem oraz założycielem Leadership Performance Systems, Inc. Wcześniej był profesorem college’u, psychoterapeutą i wiceprezesem firmy, jest związany z Center for Creative Leadership. Jest współautorem książki I’m Not Crazy, I’m Just Not You oraz autorem książki Enhancing Leadership Effectiveness Through Psychological Type Otrzymał w 1995 roku Isabel Briggs Myers Research Award.

Rate this post