Fundacja Training Projects, prowadzi szkolenia i gry biznesowe dla sektora NGO. Ponadto, wspiera projekty i organizacje non profit, których celem jest: wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój  postaw obywatelskich, edukacja dzieci i dorosłych, promocja innowacyjności, odbiurokratyzowanie państwa, ekologia, albo promocja aktywności fizycznej, sportu i zdrowia.

Jeżeli Twoja organizacja organizuje podobny projekt, może zwrócić się do nas o jeden z dwóch rodzajów wsparcia:

 • nieodpłatne szkolenia dla Twoich wolontariuszy lub członków organizacji. Oferujemy warsztaty uczące pracy i komunikacji w zespole, kreatywności, zarządzania projektem lub czasem, przywództwa, motywowania, myślenia strategicznego. Oferujemy też moderowane warsztaty planowania projektów, zadań, strategii lub generowania innowacji
 • dotacje na dowolne projekty non profit związane z realizacją jednego z wymienionych powyżej celów – pojedynczy projekt może otrzymać max. 30.000zł.

Z dotychczasowych doświadczeń możemy stwierdzić, iż

 • 2/3 organizacji wnioskujących o wsparcie szkoleniowe otrzymało je (innymi słowy, składając wniosek masz duże szanse na sukces)
 • tylko 10% organizacji wnioskujących o granty otrzymało je (nasz budżet jest ograniczony, a wniosków otrzymujemy dużo – tak więc ograniczamy nasze wsparcie tylko do szczególnie innowacyjnych i przemyślanych projektów, które “dają wędkę a nie rybę”.

Nie mamy jednego formularza wniosku o wsparcie. Opisz nam krótko (max 1/2 kartki A4)  swój projekt (co i jak chcesz zrobić, jakie efekty uzyskasz, jakiego wsparcia oczekujesz). Jeżeli ten wstępny opis nas zainteresuje – poprosimy Cię o więcej informacji. Pisać możesz na adres kontakt@symulacje.edu.pl. Nie udzielamy żadnych informacji telefonicznie.

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty prowadzące działalność non profit (społeczną, charytatywną, oświatową, naukową, badawczą, inną), poza

 1. Partiami politycznymi i podmiotami z nimi powiązanymi (np. młodzieżówki)
 2. Kościołami i organizacjami religijnymi
 3. Podmiotami, których założycielem lub właścicielem lub zarządzającym jest jednostka budżetowa, samorządowa, lub przedsiębiorstwo albo grupa przedsiębiorstw
 4. Podmiotami, które wspierają ideologie ksenofobiczne, nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne

Pod uwagę brane będą tylko projekty, które mają charakter całkowicie non profit (choć mogą przyjmować dotacje od sponsorów lub reklamodawców albo opłaty od beneficjentów ).

Przykładowe cele wspieranych przez nas projektów: rozwój kompetencji społecznych lub kreatywnych u uczniów, studentów lub dorosłych, wzmacnianie postaw obywatelskich lub dobroczynnych (w tym idei wolontariatu), promocja aktywności publicznej, wzmacnianie więzi społecznych (na poziomie lokalnym, miejskim, regionalnym lub krajowym), promocja zespołowości, budowanie otwartości i zaufania, kreowanie innowacyjności lub przedsiębiorczości, kreowanie liderów politycznych i samorządowych – jeśli nie jest to związane z konkretną partią, budowa nowoczesnego państwa lub samorządu, tworzenie programów, narzędzi lub modeli kształcenia i edukacji w zakresie kompetencji społecznych, kształcenie nauczycieli w zakresie uczenia kompetencji społecznych lub innowacyjnych, projektowanie systemów automatyzujących lub upraszczających administrację na dowolnym szczeblu, promocja centrów usług wspólnych, poprawa obsługi obywatela, pilotażowe wdrażanie rozwiązań obniżających koszty administracji publicznej lub zarządzania w sferze publicznej, kampanie społeczne promujące wybrane zmiany legislacyjne, akcje pilotażowe w powyższym zakresie itp.

Decyzja o wsparciu szkoleniowym następuje zwykle po jednej rozmowie lub krótkiej wymianie korespondencji e-mail. Staramy się w miarę możliwości pomóc wszystkim zainteresowanym.

Każdy projekt wnioskujący o wsparcie finansowe będzie weryfikowany i oceniany dokładniej – według poniższych kryteriów:

 1. Wdrożenie namacalnych rezultatów – dzięki wdrożeniu projektu powstaje namacalny rezultat, z które korzystać może (pośrednio lub bezpośrednio) możliwie szeroka grupa odbiorców. Wielkość osiągniętych rezultatów projektu to złożenie skali rezultatu (jak duży efekt daje – np. rewolucja czy tylko drobna korekta) i powszechności rezultatu (jak duża grupa może z tego korzystać)
 2. Powielalność i możliwości upowszechniania – tworzenie rozwiązań „wzorców” – koncepcji, produktów, metod, lub struktur, które w przyszłości inne podmioty będą mogły skopiować, wdrożyć u siebie i liczyć przez to na podobne pozytywne wyniki
 3. Trwałość efektów – możliwość korzystania z efektów projektu możliwie długo po samym wdrożeniu (np. trwałe systemy, narzędzia), optymalnie po koszcie wielokrotnie niższym niż koszt samego wdrożenia
 4. Innowacyjność projektu – nowatorskie podejście, forma, cel projektu, sposób zarządzania projektem itp.
 5. Efekt optymalizacyjny – dzięki wdrożeniu projektu wybrane działania, procesy lub zadania społeczne mogą być realizowane taniej, szybciej, lepiej lub w sposób prostszy albo bardziej zautomatyzowany
 6. Efektywność ekonomiczna – najlepszy stosunek wygenerowanego rezultatu do wydatkowanej kwoty, wykorzystanie wolontariuszy w miejsce pracowników lub podwykonawstwa itp.

Pojedyncza dotacja będzie nie niższa niż 1000zł i nie wyższa niż 30.000zł. Wartość dotacji nie może przekraczać 75% budżetu projektu, przy czym do budżetu nie mogą wliczać się ogólne koszty organizacji, nie związane ściśle z projektem (np. utrzymanie biur)

Harmonogram płatności zależeć będzie od specyfiki projektu i jego budżetu – zasadą jest płacenie w transzach zgodnych z kolejnymi logicznymi etapami projektu.

Jeżeli krótki wstępny opis projektu nas zainteresuje, poprosimy wnioskodawcę o dosłanie nam odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Opisz REZULTATY jakie osiągnie projekt i wyraź je w sposób możliwie mierzalny (ilościowo i jakościowo), konkretny, terminowy (opisz REZULTATY a nie WIZJĘ). Nie musisz uzasadniać dlaczego wybrałeś takie REZULTATY – jedynie je przedstaw.
 2. Opisz krótko, w jaki sposób chce te cele zrealizować: jakie będą główne etapy i działania w projekcie. Możesz zrobić to opisowo lub w schemacie Gantta albo dowolnym innym.
 3. Przedstaw te swoje/Wasze doświadczenia (zawodowe, wolontariackie, organizacyjne, inne) które uznajesz za najbardziej przydatne w realizacji tego projektu. Napisz zarówno o zespole zarządzającym projektem, jak i o organizacji (np. stowarzyszeniu), która go realizuje.
 4. Jeżeli twój projekt jest INNOWACYJNY, lub daje EFEKT OPTYMALIZACYJNY, lub umożliwia POWIELENIE REZULTATÓW w innych miejscach (może służyć jako wzorzec dla innych), lub osiągnięte rezultaty są TRWAŁE – przekonaj nas o tym w zwięzły i konkretny sposób.
 5. Przedstaw skrótowo budżet projektu: całościowy koszt i kwoty głównych kategorii kosztowych – nie musisz przedstawiać tu dokładnych kwot ani drobnych szczegółów, wystarczą przybliżone i szacunkowe (o dokładny budżet poprosimy jedynie tych, którzy wygrają grant).
 6. Napisz, o jakiej wielkości grant się ubiegasz, jaki to procent całego budżetu oraz skąd weźmiesz (lub już pozyskałeś) pozostałą kwotę

Przyjmujemy aplikacje nie dłuższe niż 5 stron A4 czcionką 10 – oczekujemy samych konkretów, bez wodolejstwa.  Nie cierpimy biurokracji i ograniczamy papierkologię do minimum – tego samego oczekujemy od grantobiorców 😉

FAQ

Czy interesują Państwa projekty związane z pomocą finansową i doraźną dla grup upośledzonych lub wymagających wsparcia?

W naszej filozofii nie leży dawanie głodnym ryby (bo to pomoże mu jednorazowo i doraźnie), lecz wędki – bo dzięki temu będzie mógł sam w przyszłości zadbać o siebie, a to przyniesie trwalszy i lepszy skutek. Nie finansujemy więc żadnej pomocy doraźnej – bez względu na jej szczytny charakter.

Co więcej, zamiast finansować rozdawanie tysiąca wędek, wolelibyśmy sfinansować zbudowanie fabryki wędek: czyli rozwiązanie systemowe, które w przyszłości pozwoli pomoc nie 1000 osób, ale nieskończonej liczbie osób. Szukamy więc projektów, które tworzą innowacyjne narzędzia, systemowe rozwiązania, nowe podejścia, pilotażowe wdrożenia… Nawet jeśli te projekty wiążą się z naturalnym ryzykiem eksperymentowania – chętnie je wspieramy. A jeśli autor pomysłu nie ma doświadczenia w zarządzaniu takimi odważnymi projektami – jeśli tylko ma dobry pomysł, chętnie doradzimy jak go krok po kroku zrealizować.

Czy można złożyć kilka wniosków?

Nie ma limitu liczby projektów.

Czy można porozmawiać z Państwem telefonicznie o naszym pomyśle?

Nie. Na pytania odpowiadamy tylko i wyłącznie mejlem. Prosimy zebrać wszystkie pytania i przesłać je w jednej wiadomości – tak będzie prościej dla obu stron. Wnioskodawcy, którzy zasypują nas w tydzień 10 e-mailami, a w każdym z nich jest jedno tylko pytanie, nie sprawiają wrażenia jakby mieli przemyślany i uporządkowany pomysł – taką postawą narażają się na odrzucenie wniosku.

Czy w ramach dofinansowania można ująć elementy doradztwa zawodowo – edukacyjnego?

Doradztwo samo w sobie nas nie interesuje, bo jest tylko formą jednorazowej (a nie systemowej) pomocy. Jeśli jednak jest ono związane z tworzeniem narzędzi, programów rozwojowych, lub innowacyjnych pilotaży wtedy chętnie je rozważymy.

Założyliśmy grupę wsparcia dla rodzin obciążonych niepełnosprawnością dzieci – czy interesują Państwa także małe projekty?

Interesuje nas każdy projekt zgodny z celami przedstawionymi powyżej celami i wpisujący się w filozofię „dawania wędki a nie ryby”. Jednak adresowanie projektu do grup w trudniejszej sytuacji np. osoby niepełnosprawne, bezdomne, starsze nie daje żadnej przewagi w ocenie punktowej projektu. Co więcej, z doświadczenia wiemy że wiele projektów do tej grupy ma charakter doraźnego wsparcia – a tego nie finansujemy.

Czy w konkursie może brać udział organizacja założona przez firmę, samorząd lub instytut badawczy?

NGOsy powołane przez firmy, samorządy i instytucje badawcze mogą wysyłać do nas wnioski, ale z uwagi na to, iż mają one większą łatwość w pozyskiwaniu środków weźmiemy je pod uwagę w przypadku tylko wybitnych projektów. Na pewno też nie otrzymają wsparcia finansowego, a jedynie szkoleniowe.

Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są kościoły i organizacje religijne, czy można doprecyzować to określenie?

Projekty mające jakikolwiek – nawet pośredni – związek z religią lub wiarą nie będą brane pod uwagę. Jeśli jednak np. organizacja religijna chciałaby edukować dzieci albo promować sport – jesteśmy otwarci.

Jestem nauczycielem i pracuję w szkole jednak z tego co widzę szkoły nie mogą składać projektów. Rozumiem przez to, że ze swoim pomysłem który miałby objąć całe moje miasto muszę sobie znaleźć jakąś organizację NGO i dopiero wtedy złożyć projekt.

do wsparcia finansowego preferujemy wnioski złożone przez organizacje NGO, natomiast w przypadku wsparcia edukacyjnego – jesteśmy elastyczni..

Bardzo proszę o informacje, czy są formularze wniosków w trwającym konkursie grantowym?

Nie posiadamy gotowego formularza. Przyjmujemy wnioski w każdej dowolnej, zwięzłej, rozsądnej formie (bez wodolejstwa, urzędniczej nowomowy i idealizowania). Ważne, by wniosek odpowiadał na wszystkie pytania stawiane w opisie konkursu. Jednak wniosek to etap drugi. Pierwszym jest przesłanie krótkiego opisu projektu – w dowolnej formie.

Czy wkład własny musi być finansowy i jaką Państwo przyjmujecie formę jego rozliczenia?

Wkład własny musi być finansowy a kwestia jego rozliczenia jest otwarta – będziemy w tym zakresie elastyczni.

Czy wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń czy niezależnie od daty wpływu?

Wnioski nie są rozpatrywane wg daty kiedy do nas dotrą, wszystkie wnioski rozpatrujemy na bieżąco, zwykle w ciągu 2-3 tygodni od wpłynięcia.

Czy mogą być realizowane projekty partnerskie, mam na myśli partnerstwo pomiędzy fundacją a gminą, gdzie partnerem wiodącym była by fundacja?

Tak. W naszym konkursie partnerstwa i konsorcja są równie miło widziane jak projekty indywidualne.

Jaki jest przewidywany minimalny i maksymalny termin realizacji projektu? Od kiedy, w przybliżeniu, mogłaby nastąpić realizacja projektu 

Nie określamy terminu realizacji projektu, jednak musi się on rozpocząć w 2015 r. a termin zakończenia musi być zdroworozsądkowy, adekwatny do specyfiki projektu i bez zbędnych opóźnień.

Prowadzimy szkółkę jeździecką a w tym roku chcemy podnieść nasze kwalifikacje instruktorów – czy takie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

Mało realne jest dofinansowanie tego projektu – nie jest on zbyt innowacyjny. Wsparcie szkoleniowe jest możliwe.

 

Fundacja Training Projects
Oceń stronę